Breptavost, na rozdíl od koktavosti, nepůsobí dítěti žádné psychické a komunikační potíže. Řeč je enormně rychlá, artikulace nedbalá, často dítěti z těchto důvodů není rozumět. Mnohdy děti v předškolním věku napodobují mluvní vzor překotné řeči rodičů nebo sourozenců. Jestliže je zrychlení tempa řeči výrazné a dítě ho nezvládá, mohou se objevit projevy podobné jako u koktavosti

  • opakuje první slabiky ve slově, popř. celá slova
  • vytváří tlak na první hlásky slov (P…, B…, K…).

U těchto dětí se neprojevují obavy z reakce okolí na jejich nápadně přerušovaný řečový projev. Logopedická péče se zde zaměřuje na nácvik vnímání a zpomalování řečového tempa a na pečlivou artikulaci.