Poskytujeme logopedickou péči dětem i dospělým s vadami řeči. Zaručujeme individuální termíny návštěv a četnost sezení přizpůsobenou možnostem klientů.

Během terapie zachováváme individuální přístup ke každému klientovi.

Terapie u dětí probíhá hravou a zábavnou formou, využíváme nové trendy a nové logopedické materiály a pomůcky. Napomáháme rodičům podporovat správný řečový vývoj dětí od raného věku.

Pro děti

Nemluví-li dítě včas a správně, případně máte – li jakékoliv obavy o správný vývoj a stav   řeči dítěte, je třeba vyhledat příslušného odborníka – nejlépe klinického logopeda. Nejčastější chybou rodičů a někdy i pedagogických pracovníků bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Pro dospělé

Máte chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí? Vyhledejte klinického logopeda, svého praktického lékaře, foniatra nebo neurologa a poraďte se o svých obtížích. V  oprávněných případech je vhodné  zahájit logopedickou péči. Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku.

(převzato z materiálů AKL)

Logopedická péče: